Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LIV/343/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź.zm) oraz art. 12 § 4 i § 5 oraz § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r.,Nr 21 poz. 112 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy, Rada Miejska w Iwonicz-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Głosowanie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zostanie przeprowadzone w 6 stałych obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój:

 Nr obwodu

 Granica obwodu

 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 7

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu

 Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Długa 1

 8

 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu

 Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Floriańska 19

§ 3. Obwody głosowania wymienione § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.