Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LII.338.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie do kwoty 318 451,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych) na wyprzedzające finansowanie w latach 2014–2015 działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej tj. realizacji operacji: "Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej " – zadania realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „in blanco”wraz z deklaracją wekslową na wzorze określonym przez BGK.

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2015 ze środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Źródłem spłaty odsetek, które będą płacone w latach 2014 – 2015 oraz ewentualnego zabezpieczenia będą dochody budżetowe gminy – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 5. Uchwałą zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia