biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr LIV/340/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 roku .poz.518)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 30 września 2017 roku działkę Nr 5269/3 o pow. 9.95 ha położoną w Iwoniczu – stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności wpisane jest w księdze wieczystej NrKS1K/000 64385/1 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości o której mowa w ust. 1.

§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydzierżawienie działki o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.