Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ustalenie szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym

Ustalenie szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym

Uchwała Nr LIV/344/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój, w ośrodkach wsparcia (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz – Zdrój),
jak również ustalania odpłatności i wnoszenia jej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.); art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i ust. 2, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 i ust. 5, art. 101 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, ze zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju uchwala, co następuje.

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój, w ośrodkach wsparcia (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz – Zdrój), jak również ustalania odpłatności i wnoszenia jej, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 


 Załącznik do Uchwały Nr LIV/344/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 6 października 2014 r.

Szczegółowe zasady udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój, w ośrodkach wsparcia (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz – Zdrój), jak również ustalania odpłatności i wnoszenia jej.

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju,

2. kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy,

3. odpłatność – kwota opłaty osoby za jej pobyt w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług,

4. ośrodek wsparcia – tymczasowe miejsce noclegowe, w tym: noclegownia, schroniska, domy dla bezdomnych i inne miejsca do tego przeznaczone, dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych lub z innych przyczyn są pozbawione schronienia,

5. pobyt – okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia,

6. ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

§ 2. 1. Osoba lub rodzina zamieszkująca Gminę Iwonicz – Zdrój, a także osoba bezdomna, dla której Gmina Iwonicz – Zdrój stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały, ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.

2. Udzielenie schronienia, osobom i rodzinom, o których mowa w ust. 1, następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie pomocy w formie schronienia powinien być złożony przez osobę ubiegającą się o jej przyznanie lub za zgodą tej osoby przez pracownika socjalnego ośrodka wsparcia lub ośrodka pomocy społecznej, na którego terenie działania przebywa osoba ubiegająca się, w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby/rodziny lub w przypadku osoby bezdomnej ze względu na miejsce jej ostatniego zameldowania na pobyt stały.

4. Udzielenie schronienia poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, na terenie którego obecnie przebywa osoba lub rodzina, o której mowa w § 2 ust. 1 i następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Decyzję o udzieleniu schronienia oraz odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia wydaje dyrektor GOPS lub inny pracownik GOPS, upoważniony przez Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.

6. W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik ośrodka wsparcia, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS.

7. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom i rodzinom, o których mowa w § 2 ust. 1, jeśli dochód osoby lub rodziny nie przekracza odpowiednio 100 % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

8. Dla osób i rodzin, o których mowa w § 2 ust. 1, których dochód osoby lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia określoną w poniższej tabeli.

 Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodaruj ą cej albo dochodu na osob ę w rodzinie do kryterium dochodowego

 Wysoko ść odp ł atno ś ci osoby za pobyt w % liczona od dochodu osoby przebywaj ą cej w o ś rodku wsparcia

 do 100 %

 nieodpłatnie

 powyżej 100 % – 150 %

 50 %

 powyżej 150 % – 180 %

 70 %

 powyżej 180 % – 210 %

 80 %

 powyżej 210 % – 250 %

 90 %

 powyżej 250 %

 100 %

9. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, wpłacają ustaloną odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek bankowy lub w kasie przyznanego im ośrodka wsparcia w terminie ustalonym w decyzji administracyjnej.

10. W szczególnie uzasadnionym przypadku osoba/rodzina korzystająca z pobytu w ośrodku wsparcia może, na jej wniosek lub pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt, zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności:

a) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby (m. in. udokumentowane wydatki związane z zakupem leków, opłatami za leczenie, stosowaniem specjalistycznej diety) wynika, że osoba/rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;

b) inne sytuacje życiowe i losowe.

Decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor GOPS.