Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ – ZDRÓJ”

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ – ZDRÓJ”

Uchwała Nr L/332/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ – ZDRÓJ”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 14 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 647, ze zm.).

RADA MIEJSKA W IWONICZU-ZDROJU
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ – ZDRÓJ” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku.

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest określenie dopuszczalnej wysokości zabudowy.

§ 3. Obszar zmiany wskazano na załączniku graficznym nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik