Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr LIV/345/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/(Dz. U. z 2013 roku poz. 594,z późn. zmianami) oraz art. 32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012 roku poz. 647, z późn. zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. W wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z oceną aktualności obowiązujących planów miejscowych i obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój ,dokonanej po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krośnie, stwierdza się że:

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój które zostało uchwalone Uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 roku – jest aktualne i spełnia wymogi ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012 roku poz. 647, z późn. zmianami).

2. W kontekście przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych(Dz. U. z 2012 roku poz. 651,ze zmianami) istnieje konieczność opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Lubatowa i Lubatówka oraz konieczność zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego miasta Iwonicz-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku.

§ 2. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krośnie stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Opinia