biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LIV/342/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U z 2013 roku .poz. 594, z późn. zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działki Nr 1384/1 o pow. 290 m2 położonej w Lubatowej stanowiącą własność osoby fizycznej pod drogę dojazdową.

§ 2. Zakres nabycia działki określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Nabycie działki, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia