biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)
Tytuł Data publikacji

Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

04-07-2018

Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzew z gatunku jodła pospolita, uznanych za pomnik przyrody, rosnących w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa

04-07-2018

Wyrażenie opinii dotyczącej połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego

14-06-2018

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2018-2025

14-06-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

14-06-2018

Zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania Tytuł projektu: „Poprawa jakości kształcenia” Nr konkursu: RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0014/17

14-06-2018

Zatwierdzenie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

25-05-2018

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

25-05-2018

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2018 – 2025

25-05-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

25-05-2018

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2018 – 2025

25-05-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

25-05-2018

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

25-05-2018

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

25-05-2018

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

25-05-2018

Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017 – 2023

17-04-2018

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

17-04-2018

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2018 – 2025

27-03-2018

Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok

27-03-2018

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

27-03-2018