Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

28-07-2020

Powołanie zespołu powypadkowego

28-07-2020

Sprawozdania za II kwartał 2020 r.

22-07-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

17-07-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

17-07-2020

Rozpatrzenie petycji z 02.04.2020 r.

06-07-2020

Petycja z 02.04.2020 r

06-07-2020

Imienny wykaz głosowania radnych na XXV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z 26 czerwca 2020 r.

02-07-2020

Protokół nr XXIV z dnia 28 kwietnia 2020 r.

02-07-2020

Rozpatrzenie petycji

02-07-2020

Zmiana uchwały Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

02-07-2020

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

02-07-2020

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

02-07-2020

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

02-07-2020

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

02-07-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-Zdroju

02-07-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

02-07-2020

Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

02-07-2020

Wszczęcie postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.

26-06-2020

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

19-06-2020