Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2021 r.

01-04-2021

Imienny wykaz głosowania radnych z XXXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r.

30-03-2021

Protokół nr XXXIII z dnia 22 stycznia 2021 r.

30-03-2021

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

30-03-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2030

30-03-2021

Zmiana w uchwale budżetowej na rok 2021

30-03-2021

Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

30-03-2021

Przekazania petycji według właściwości

30-03-2021

Zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30-03-2021

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

30-03-2021

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2021-2026.

30-03-2021

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

30-03-2021

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

30-03-2021

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

30-03-2021

Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działka o nr ewid. 5470, 5480/1, 5473, 3961/1 miejscowości w Iwonicz”

26-03-2021

Wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działka o nr ewid. 5470, 5480/1, 5473, 3961/1 miejscowości w Iwonicz”

26-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.

03-03-2021

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

03-03-2021

Obowiązek noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

03-03-2021

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku

15-02-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast