Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Odwołanie Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

29-02-2024

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2033

29-02-2024

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

29-02-2024

Uchylenie uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024

29-02-2024

Uchylenie uchwały własnej

29-02-2024

Protokół nr LXXII z dniu 23.02.2024 r

29-02-2024

Imienny wykaz głosowania na LXXII sesji Rady Miejskiej z 23.02.2024 r

29-02-2024

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

22-02-2024

Udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Maluszka”

09-02-2024

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

09-02-2024

Protokół nr LXXI z dnia 02.02.2024 r

09-02-2024

Imienny wykaz głosowania na LXXI sesji Rady Miejskiej z 02.02.2024 r

09-02-2024

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uczęszczającymi do żłobków na terenie Gminy Miejsce Piastowe

06-02-2024

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2033

06-02-2024

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

06-02-2024

Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024

06-02-2024

Udzielenie dotacji na lata 2024-2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

06-02-2024

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie w zakresie opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Uzdrowiskowych Gmin Rymanów i Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2030”

06-02-2024

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

06-02-2024

Imienny wykaz głosowania na LXX sesji Rady Miejskiej z 30.01.2024 r

06-02-2024