Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Lubatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej”

20-01-2021

Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanego do realizacji w miejscowości Lubatowa pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Lubatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej”

20-01-2021

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2021 r.

15-01-2021

Przekazanie w użyczenie części działki położonej w Iwoniczu-Zdroju

14-01-2021

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł. netto w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

14-01-2021

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii dot. planowanej inwestycji

05-01-2021

Powołanie zespołu powypadkowego

31-12-2020

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok”

28-12-2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pt. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”

22-12-2020

Wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

18-12-2020

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok”

15-12-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-12-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-12-2020

Protokół nr XXVIII z dnia 24 września 2020 r.

08-12-2020

Imienny wykaz głosowania radnych na XXIX sesji RM w dniu 30 listopada 2020 r.

08-12-2020

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.” Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku”.

04-12-2020

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa odcinka drogi nr 114604r ul. Braci Kazurów

04-12-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

04-12-2020

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń

04-12-2020

Powołanie Komisji Stypendialnej

04-12-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast