Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-07-2016

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

08-07-2016

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach Nr 5331/1, 5331/2,5332/1, 5332/4 w miejscowości Lubatowa”

08-07-2016

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju

07-07-2016

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015.

05-07-2016

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2015 rok.

05-07-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ GPZ” W IWONICZU

05-07-2016

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

05-07-2016

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

05-07-2016

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz – Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnymi Nr 829/9

05-07-2016

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz- Zdrój oznaczonych numerami ewidencyjnymi Nr 1492, Nr 1493

05-07-2016

Sporządzanie skonsolidowanego bilansu oraz procedury szacowania wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz-Zdrój

16-06-2016

Zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok

16-06-2016

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

16-06-2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

16-06-2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

12-05-2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu – Zdroju

12-05-2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2015

02-05-2016

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie doręczania przesyłek listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwonicz-Zdroju

22-03-2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2016 roku

22-03-2016