biuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA Nr II/5/10

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Iwoniczu – Zdroju.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 pkt. 2) Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr X/85/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój z późn. zm.), Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

w składzie:

 

  1. Pan Krzysztof Józefowicz

  2. Pani Barbara Pernal

  3. Pan Stanisław Drozd

  4. Pan Waldemar Niemczyk

  5. Pan Rajmund Boczar

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.