Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

 

UCHWAŁA Nr II/8/10

Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej

w Iwoniczu – Zdroju.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) w związku z § 12 ust. 1 pkt. 5), Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr X/85/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

u c h w a l a, co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Uzdrowiskową Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju w składzie :

 

1. Pani Dorota Świstak

2. Pani Wołtosz Anna

3. Pan Kazimierz Kuziemka

4. Pan Waldemar Niemczyk

5. Pan Stanisław Krukar

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.