Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)Zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój na lata 2010 – 2015

Zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój na lata 2010 – 2015

Uchwała Nr XLIV/404/10

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 listopada 2010r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój

na lata 2010-2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

Uchwala co następuje:

 

§ 1

zatwierdza Lokalny Program Rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój na lata 2010-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.