biuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA Nr II/9/10

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 1, § 12 ust. 1
i ust. 8 Statutu Gminy Iwonicz – Zdrój przyjętego uchwałą Nr X/85/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 10 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój z późn. zm., Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju, na wniosek poszczególnych Komisji

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Stanisława Zająca.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Andrzeja Kuligę.

 

  1. Na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Łukasza Bienia.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Rajmunda Boczara.

 

  1. Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Krzysztofa Józefowicza.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Panią Barbarę Pernal.

 

  1. Na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Kazimierza Szajnę.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Stanisława Zająca.

 

  1. Na Przewodniczącą Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Panią Annę Wołtosz.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Pana Kazimierza Szajnę.

 

  1. Na Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Pana Kazimierza Kuziemkę.

Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Panią Dorotę Świstak.

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.