biuletynGospodarka nieruchomościamiLokal użytkowy do wynajęcia w budynku Domu Ludowym w Lubatówce

Lokal użytkowy do wynajęcia w budynku Domu Ludowym w Lubatówce

W Y K A Z
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 10 LAT

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 10 lat.

Opis przedmiotu najmu.
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku Domu Ludowym w Lubatówce o łącznej powierzchni użytkowej 38,3 m2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 685/2, dla której założona jest księga wieczysta KW nr 63985, stanowi własność Gminy Iwonicz-Zdrój. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną. W skład lokalu wchodzi jedno pomieszczenie oraz pomieszczenia wspólne jak sanitariaty i korytarz. Lokal przeznaczony został na prowadzenie usług stomatologicznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawarcie umowy o najem lokalu nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz uprawnionego podmiotu

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:
1.Przeznaczenie lokalu – świadczenie usług stomatologicznych dla mieszkańców gminy.
2.Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu w wysokości nie niższej niż 272,00 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązującą stawkę podatku VAT ( w 2011 roku 23%).
3.Czynsz najmu podlegał będzie aktualizacji o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w okresach rocznych.
4.Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz wynajmującego w termie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
5.Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu – opłaty za dostawę energii elektrycznej, odbioru nieczystości ciekłych, zaopatrzenia lokalu w energię cieplną i inne media oraz opłaty i podatki lokalne naliczane wg obowiązujących przepisów.
6.Okres najmu lokalu – od 1.01.2011r. do 31.12.2020r.
7.Wyposażenie lokalu w sprzęt i urządzenia medyczne – na koszt najemcy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. Nr 203 lub telefonicznie pod nr 0 13-43-50-212 wew. 124 w godzinach pracy urzędu. Uprawnionym do udzielania informacji jest Pan Andrzej Kaleta.

Wykaz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w budynku Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju na okres 21 dni.