biuletynGospodarka nieruchomościamiNajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej

Najem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej

W Y K A Z
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 10 LAT

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 10 lat.

Opis przedmiotu najmu.
Przedmiotem najmu są pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej o łącznej powierzchni użytkowej 156,8 m2. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5313, dla której założona jest księga wieczysta KW nr 62210, stanowi własność Gminy Iwonicz-Zdrój. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną. W skład lokalu wchodzi sześć pomieszczeń oraz sanitariaty i korytarze wspólne z innymi najemcami. Lokal przeznaczony został na prowadzenie podstawowych usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wynajęcie lokalu nastąpi na rzecz uprawnionego podmiotu w formie bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:
1.Przeznaczenie lokalu – świadczenie podstawowych usług medycznych dla mieszkańców gminy.
2.Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg stawki nie niższej niż 3,30 zł za 1m2 powierzchni użytkowej w łącznej wysokości 517,44 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT – 23% w roku 2011.
3.Czynsz najmu podlegał będzie aktualizacji o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w okresach rocznych.
4.Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz wynajmującego w termie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
5.Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu – opłaty za dostawę energii elektrycznej, odbioru nieczystości ciekłych, zaopatrzenia lokalu w energię cieplną i inne media oraz opłaty i podatki lokalne naliczane wg obowiązujących przepisów.
6.Okres najmu lokalu – od 1.01.2010r. do 31.12.2020r.
7.Wyposażenie lokalu w sprzęt i urządzenia medyczne – na koszt najemcy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. Nr 203 lub telefonicznie pod nr 13-43-50-212 wew. 124 w godzinach pracy urzędu. Uprawnionym do udzielania informacji jest Pan Andrzej Kaleta.

Wykaz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w budynku Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju na okres 21 dni.