Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPrzetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki gruntowej

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki gruntowej

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

o g ł a s z a

 

przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 839, o powierzchni dzierżawy 500m2, położonej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionej w księdze wieczystej pod numerem KS1K/00063986/7.

Przedmiot dzierżawy przeznaczony został pod prowadzenie działalności usługowej w zakresie dozoru mienia – całodobowy parking strzeżony pojazdów samochodowych. Oprócz ograniczenia w zakresie prowadzonej działalności ogłaszający przetarg zastrzega prawo do przejazdu pojazdów oraz przechodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, którego baza jest zlokalizowana za terenem utwardzonym działki nr 839.

Przetarg w formie licytacji ustnej przeprowadzony zostanie w dniu 17 stycznia 2011 rokuo godz. 900 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. nr 203.

Do licytacji dopuszczone zostaną osoby, które wykażą się co najmniej dwuletnim stażem pracy przy ochronie mienia lub posiadają stosowne uprawnienia w zakresie ochrony mienia oraz złożą oświadczenie o przyjęciu warunków dzierżawy określonych w projekcie umowy. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia Komisji przetargowej uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie dozoru mienia oraz innych wymaganych dokumentów najpóźniej na trzy dni przed datą przeprowadzenia przetargu tj. do dnia 14 stycznia 2011 roku. Lista osób, dopuszczonych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej na jeden dzień przed datą przetargu. Niezależnie od posiadanych uprawnień oferent zobowiązany jest do dnia 14 stycznia 2011 roku włącznie wpłacić wadium w wysokości 20% miesięcznego czynszu dzierżawy ceny wywoławczej tj. 64,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w godz. od 730 do 1430.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu:

1. Działka utwardzona (podłoże bitumiczne), ogrodzona z trzech stron z bramą wjazdową od strony Alei Słonecznej, bez przyłączy instalacji technicznych, możliwość wykonania przyłącza elektrycznego po uzgodnieniach z Zakładem Energetycznym w Krośnie. Droga konieczna o szerokości 4m oraz 6 miejsc postojowych przed ogrodzeniem bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju wyłączone z przedmiotu dzierżawy. Gmina nie jest właścicielem obiektów tymczasowych zlokalizowanych na działce.

2. Przeznaczenie działki – usługi parkingowe całodobowe, strzeżone.

3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawy – 320,00 zł/miesięcznie netto.

4.Aktualizacja czynszu będzie dokonywana jeden raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszanych przez Prezesa GUS.

5. Pozostałe obciążenia z tytułu dzierżawy – opłaty i podatki lokalne naliczane wg obowiązujących przepisów.

6. Okres dzierżawy – do 10 lat.

7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności gospodarczej innej niż parkingowa na bazie obiektów dzierżawcy np. drobna sprzedaż detaliczna czy usługi gastronomiczne w przypadku spełnienia odpowiednich warunków sanitarnych w tym zakresie. Prowadzenie usług przez osoby trzecie wymaga zgody wydzierżawiającego.

8. Lokalizacja obiektów do obsługi parkingu lub do działalności handlowej jest możliwa po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu ds. budowlanych.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. Nr 203 lub telefonicznie pod nr 0 13-43-50-212 wew. 124 w godzinach pracy urzędu. Uprawnionym do udzielania informacji o przedmiocie dzierżawy jest Pan Andrzej Kaleta.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Warunki dzierżawy zostały określone w projekcie umowy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.