biuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiInformacja z przeprowadzonych konsultacji

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

I n f o r m a c j a

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu „Programu Współpracy

Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 15 grudnia 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

 

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu współpracy oraz formularzem do zgłaszania opinii i uwag zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl w zakładce ogłoszenia i konkursy. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, formę, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

 

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.

Zgodnie z § 3 ust. 7 Uchwały Nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.