biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa przęsła linii napowietrznej SN-15 KV

Budowa przęsła linii napowietrznej SN-15 KV

ZRG 7331-4/10 Iwonicz-Zdrój 2011.01.07

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A Oddział w Rzeszowie ul. 8- Marca 8 w mieniu której występuje Pełnomocnik Pan Piotr Kuchniak zam. Kielce ul. Klonowa 26/17 z dniem 04 stycznia 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:

Budowie przęsła linii napowietrznej SN-15 KV oraz budowie słupów linii napowietrznej SN-15KV w torze istniejącej linii napowietrznej SN- 30KV i SN – 15 KV na działce Nr 592 będącej własnością osób fizycznych miejscowości Iwonicz”

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal