Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIII / 2010 z dnia 9 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIII / 2010 z dnia 9 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIII / 2010

z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się
w dniu 9 listopada 2010r. w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak”
w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Krukar powitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, Zastępcę Burmistrza, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, Radnych Powiatu oraz mieszkańców Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Wojciech Zając.
Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIII sesji i przestawił porządek obrad; który stanowi załącznik do protokołu.

1.Otwarcie
2.Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami
3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XLII z dnia 28 września 2010 r.
4.Uroczyste wręczenie nagrody specjalnej Rady Miejskiej dla Pani Józefy Knap
5.Podejmowanie uchwał w sprawie:
1)Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2)Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
3)Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
4)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości
5)Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty
6)Wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Lubatowej, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat
7)Wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Lubatowej, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres 10 lat
8)Wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres 10 lat
9)Wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Lubatówce, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres 10 lat
10)Zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
11)Zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
12)Zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
13)Zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
14)Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
15)Określenia stawek podatku od środków transportowych
16)Wprowadzenia opłaty od posiadania psów
17)Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2011 r.
18)Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2011 r.
6.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski
7.Zamknięcie sesji.

Po powitaniu i przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Krukar poprosił o zgłoszenie projektów uchwał do rozszerzenia porządku obrad. Burmistrz Paweł Pernal zaproponował osiem projektów uchwał:
1)W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2)W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
3)W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
4)W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Kościoła nieruchomości gruntowej
5)W sprawie podjęcia współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Chust na Ukrainie
6)W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy miejscowości Iwonicz na lata 2009-2016
7)W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy miejscowości Lubatowa na lata 2009-2016
8)W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.

Propozycje Burmistrza jak i cały porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. W informacji ze swojej działalności pomiędzy sesjami Burmistrz poinformował że:
Odbył wiele spotkań między innymi: w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie rewitalizacji Parku Zdrojowego, w sprawie kanalizacji Iwonicza i Lubatowej
Uczestniczył w jubileuszu par małżeńskich obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, gdzie wręczył im medale
uczestniczył w rocznicy 85-lecia IKM Górnik Iwonicz-Zdrój, gdzie spotkał się z prezesem PZN Apoloniuszem Tajnerem
podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do remontu dróg.
Ad, 3 Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie 14 za.
Ad. 4
Następnie wręczono pani Józefie Knap nagrodę specjalną Rady Miejskiej. Głos zabrali Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz, którzy podziękowali Pani Józefie Knap za prowadzoną działalność dziedzinie rozwoju kultury ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Gminy. Następnie głos zabrała Pani Knap, która podziękowała radnym za docenienie jej wysiłków i zauważenie jej działalności.
Ad. 5 Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,( dot. działek położonych w Lubatowej pod drogę dojazdową). Przewodniczący Komisji Rozwoju Łukasz Bień przedstawił pozytywną opinię. Uchwałę bez dyskusji przyjęto jednogłośnie, 14 za.
2) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dot. działki położonej w Iwoniczu pod drogę dojazdową), Komisja Rozwoju wydała pozytywną opinię. Uchwałę bez dyskusji przyjęto jednogłośnie, 14 za.
3) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.(dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego działek pod drogi dojazdowe, położonych w Iwoniczu-Zdroju od Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój SA). Komisja Rozwoju Gminy wydała opinię negatywną, uchwała głosami 3 za, 11 przeciw została odrzucona. Glos w tym punkcie obrad zabrali radni: Bogusław Dmytrak, Łukasz Bień, Jerzy Kamiński i Pan Burmistrz
4) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. ( dot. wydzierżawienia działki rolnej położonej w Iwoniczu i pow. 9,95 ha pod uprawy rolne przez ZSZ w Iwoniczu) Komisja Rozwoju wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 14 za. Głos zabrali radny Bogusław Dmytrak i wiceburmistrz Wiesław Polek
5) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty. Komisja Rozwoju wydała opinię pozytywną w tej sprawie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 14 za.
6) Wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Lubatowej stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres do 10 lat. W imieniu Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury Fizycznej przewodniczący Kazimierz Szajna przedstawił opinię pozytywną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 14 za Głos w tej sprawie zabierali radni Bogusław Dmytrak, Kazimierz Szajna, Kazimierz Jurczak, Jerzy Kamiński
7) Wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni Ośrodka Zdrowia w Lubatowej stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres do 10 lat, jak poprzednio, przewodniczący komisji Kazimierz Szajna przedstawił pozytywną opinię. Uchwałę bez dyskusji przyjęto jednogłośnie, 14 za.
8) Wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres do 10 lat. Uchwałę bez dyskusji przyjęto jednogłośnie, 14 za.
9) Wyrażenie zgody na wynajęcie części pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Lubatówce stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres do 10 lat. Uchwała bez dyskusji przyjęta została jednogłośnie, 14 za.
10) W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Józefowicz przedstawił pozytywną opinię komisji, uchwałę bez dyskusji przyjęto jednogłośnie, 13 za.
11) W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 14 za. Głos zabrali Burmistrz Paweł Pernal i Skarbnik Gminy Janusz Turek
12) W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przyjęto jednogłośnie, 14 za. Głos w tej sprawie zabrali radni Stanisław Drozd, Kazimierz Szajna, Adam Biskup, dyrektor ZGK Urszula Penar
13) W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok i tu opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna. Uchwałę przyjęto głosami 13 za, 1 wstrzymujący. Głos tutaj zabrali radni Kazimierz Szajna, Bogusław Dmytrak, Skarbnik i Burmistrz.
14) Określenie stawek podatku od nieruchomości. W tym punkcie obrad o głos poprosił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kenar. Podziękował wszystkim za owocną współpracę. Przedstawił zamierzenia powiatu krośnieńskiego na przyszłość i sprawy, których nie udało się zrealizować. Po tym przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu uchwały. Uchwałę przyjęto głosami 13 za, 1 wstrzymujący.
15) Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, uchwałę bez dyskusji przyjęto 13 za, 1 wstrzymujący
16) Wprowadzenie opłaty od posiadania psów. Radny Kazimierz Szajna zgłosił wniosek by ustalić opłatę na 1 zł. Wniosek 2 za, 12 przeciw został oddalony.
Po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, uchwałę przyjęto 11 za, 3 przeciw. Stawka opłaty będzie wynosić 10 zł. Glos ww sprawie zabrali Kazimierz Szajna, Kazimierz Jurczak, Stanisław Drozd, Bogusław Dmytrak, radca prawny Elżbieta Cygan.
17) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2011 r. Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury wydała opinię pozytywną. Uchwała została przyjęta głosami 12 za, 1 wstrzymujący. Głos zabrał Bogusław Dmytrak
18) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2011 rok i tu również opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury była pozytywna. Uchwałę przyjęto jednogłośnie13 za.
19) W sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Opinia Komisji Oświaty była pozytywna. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.12 za. Głos zabrał Pan Burmistrz.
20) W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości uchwałę przyjęto jednogłośnie.12 za. Głos w tym miejscu zabrał Burmistrz
21) W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. Uchwałę przyjęto bez dyskusji jednogłośnie12 za.
22) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Kościoła nieruchomości gruntowej. Uchwałę przyjęto 10 za, 2 wstrzymujące. Głos zabrali radni Łukasz Bień, Kazimierz Jurczak oraz Pan Burmistrz.
23) W sprawie podjęcia współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Chust na Ukrainie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.12 za. Głos zabrali Burmistrz i radny Bogusław Dmytrak
24) W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy miejscowości Iwonicz na lata 2009-2016. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 12 za. Głos zabrał Burmistrz.
25) W sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy miejscowości Lubatowa na lata 2009-2016. Uchwałę bez dyskusji przyjęto jednogłośnie.12 za.
26) W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r. przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.12 za. Głos zabrali Skarbnik, Burmistrz i radny Kazimierz Jurczak
6.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Burmistrz przekazał radnym informację z realizacji zadań oświatowych przez Gminę Iwonicz-Zdrój. Poruszano również sprawy rowów melioracyjnych w Iwoniczu. Pytano o sprawy porządku na cmentarzu i wywozu śmieci, obcinania gałęzi przy liniach wysokiego napięcia.

Na tym posiedzenie XLIII sesji zakończono o godz. 14.35 Prot. D. B.

Przewodniczący Rady
Stanisław Krukar