Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIV/ 2010 z 12 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIV/ 2010 z 12 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIV/ 2010

z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się
w dniu 12 listopada 2010r. w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak”
w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 14.00.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Krukar powitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, Zastępcę Burmistrza, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIV sesji i przestawił porządek obrad; który stanowi załącznik do protokołu.

1) Otwarcie
2) Podjęcie uchwały w sprawie : Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie,15 za.

2) W sprawie rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój głos zabrał Pan Burmistrz. Poinformował o założeniach do planu rewitalizacji oraz przedstawił ilustrowaną koncepcję rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 15. za.

Następnie Pan Burmistrz przedstawił prezentacje multimedialną obrazującą działania Rady Miejskiej jak i Burmistrza Gminy w kadencji 2006-2010, tj.:
-Rada Miejska obradowała na 44 Sesjach i podjęła 404 uchwały.
-Burmistrz w okresie kadencji wydał 615 zarządzeń .
-zadłużenie Gminy na koniec kadencji wyniosło 8899559,44zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 1997057,08 zł. czyli faktyczne zadłużenie kształtuje się w kwocie 6902502,36zł.
Ponadto Pan Burmistrz mówił o realizowanych inwestycjach jak i o planach na przyszłość.
Głos zabrał Radny Kazimierz Jurczak, który wyraził swoje stanowisko w sprawie zadłużenia Gminy oraz krytycznie odniósł się do nie podjętych tematów i nie zwołanych sesji w sprawie gospodarki śmieciowej w Gminie i kanalizacji Gminy przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wyczerpujących odpowiedzi udzielili Radnemu Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz.
Na zakończenie V kadencji Rady Miejskiej Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady złożyli podziękowania Radnym Rady Miejskiej i wręczyli pamiątkowe gadżety.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Sp. DB

Przewodniczący Rady
Stanisław Krukar