biuletynBudżet GminyUchwała budżetowa na rok 2011

Uchwała budżetowa na rok 2011

UCHWAŁA Nr III /10/ 2010
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2010r.
uchwała budżetowa
na rok 2011
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 38 480 708,98 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25 852 675,98 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 135 198,78 zł.
2) majątkowe w wysokości 12 628 033 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 680 483 zł
Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38 944208,98 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 25 353 066,98 zł,
W tym:
– wydatki jednostek budżetowych 18 172 382 zł
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 113 071 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 059 311 zł
– dotacje na zadania bieżące 1 086 600 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 023 582 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 137 258,98 zł
– obsługa długu 933 244 zł
2) majątkowe w wysokości 13 591 142 zł w tym:
– inwestycje i zakup inwestycyjne 12 591 142 zł w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 933 666 zł.
Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej uchwały
§ 3
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 50 000 zł,
2) celową w wysokości – 60 000 zł,
z przeznaczeniem na:
zarządzanie kryzysowe. w kwocie – 60 000 zł,
§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 5
1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 463 500. zł, który zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów – w kwocie 463 500. zł,
§ 6
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 805 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 341 500 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 463 500 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 2 341 500. zł,
§ 8
1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze­daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.
Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
11) wspomaganie ekologicznych form transportu;
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
§ 10
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 769 542 zł. Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –
4 107 360 zł, koszty – 4 107 360 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 13
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000 zł;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie:
a)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
b)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c)dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki do budżetu

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2011r.