Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOferta – dowóz dzieci niepełnosprawnych

Oferta – dowóz dzieci niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2011 roku”. 
 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
AL. Słoneczna 28
 
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2011 roku”.
 
      Zadanie to mieści się w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w roku 2011.
II.                  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.100,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych ).
III.                  Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
–   organizacje pozarządowe,
          osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
          stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
          spółdzielnie socjalne,
          spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.).
Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.
IV.                Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
Warunki realizacji zadania:
a)      dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie i z powrotem do miejsca zamieszkania,
b)      dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
c)      w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
W roku 2011 planuje się dowóz trojga dzieci.
V.                  Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2011 r. do godz. 9.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „ Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.
VI.                Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
Wybór oferty nastąpi w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 12.00
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz zawierać w szczególności:
          szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
          termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
          kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
          informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
          informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
          deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą weryfikowane przez Komisję Konkursową. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.
 Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:
– możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3;
– przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
-proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
– w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego;
– planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
– analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
          złożone niezgodnie z wzorem,
          złożone po terminie,
          złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
          nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
          błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
VII.              Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:
W roku 2009 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 9.400,00 zł.
W roku 2010 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 9.800,00 zł.
 
O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
.
 
 
                                                                                                Paweł Pernal
                                                                                              Burmistrz Gminy
                                                                                                 Iwonicz-Zdrój