Strona głównabiuletynOchrona środowiskaOpinie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Opinie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

ZRS-I.7624/7/10 Iwonicz-Zdrój 2011.01.12.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 KPA, w związku z 74 ust.3 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

 

zawiadamiam, że

 

 

w związku z wystąpieniem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej wydane zostały opinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój” . Opinie zostały wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, odpowiednio w dniu 25 i 16 listopada 2010 roku. Organy opiniujące zgodnie uznały, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Powyższe opinie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203 w godzinach od 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej tut. Urzędu oraz na gminnych tablicach ogłoszeń. Zgodnie z art. 74 ust.3 w/cyt. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal