Strona głównabiuletynOchrona środowiskaPostanowienie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Postanowienie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

ZRS-I.7624/7/10/11 Iwonicz-Zdrój 2011.01.12.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 KPA w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 12 stycznia 2011 roku zostało wydane postanowienie w sprawie stwierdzenia przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”.

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 8 listopada 2010 roku na wniosek Gminy Iwonicz-Zdrój z/s w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Organ gminy przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, którego celem było ustalenie czy inwestycja będzie oddziaływać na florę i faunę na etapie realizacji i eksploatacji. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono minimalne a nawet znikome oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Uzyskane opinie od organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej potwierdziły zasadność decyzji organu gminy. Zgodnie z art. 63 ust.2 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w drodze postanowienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stronom postępowania poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i umieszczone w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej tut. Urzędu.

Postanowienie jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

 

 

Burmistrz Gminy

Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal