Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Unieważnienie przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

Unieważnienie przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie unieważnienia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ), § 11 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Unieważnia się przetarg na dzierżawę części działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 839, położonej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, przeprowadzony w dniu 17 stycznia 2011 roku.

 

§ 2

 

Przetarg został unieważniony w związku z uznaniem zasadności złożonej skargi przez jednego z uczestników przetargu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.