biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robot budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robot budowlanych

Zarządzenie nr 124/2010
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 22.12.2010 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji
do odbioru końcowego robot budowlanych pn.
Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Uzdrowisku
Iwonicz-Zdrój zadania:
„Modernizacja i modyfikacja
istniejących pieszych szlaków spacerowych”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)
zarzgdzam, co nastgpuje:

§1

Powoluję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Zagospodarowanie terenu — utworzenie ogrodu romantycznego” w składzie:

1. Maria Wais – Przewodniczący
2. Robert Niemczyk – Członek Komisji
3. Jacek Rygiel – – Członek Komisji

Przy udziale:
1. Mariusz Szaran – lnspektor nadzoru

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.