biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 stycznia 2011 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ), art. 13 ust. i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.65)1 oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu publicznego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 839 w Iwoniczu-Zdroju, przeznaczonej pod prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w następującym składzie:

  1. Pan Andrzej Kaleta – Przewodniczący Komisji Przetargowej,

  2. Pani Danuta Lenart – Członek Komisji Przetargowej,

  3. Pan Tomasz Rzeszut – Członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

 

Komisja Przetargowa przed przeprowadzeniem przetargu sporządza i wywiesza w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju listę osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.