Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr I/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.

Protokół Nr I/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.

Protokół Nr I/10

 

Z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2010r. r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00.

Na wstępnie głos zabrał Pan Stanisław Krukar Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, powitał wszystkich zebranych na I sesji. Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, obrady I sesji otworzył i prowadził Pan Stanisław Krukar senior. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził prawomocność obrad i przestawił porządek I sesji:

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wręczenie Burmistrzowi i Radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Gminy i Radnych Rady Miejskiej,

 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;

 3. przeprowadzenie głosowania (tajnego);

 4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 1. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;

 3. przeprowadzenie głosowania;

 4. podjęcie uchwał stwierdzających wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o stanie finansowym Gminy i o obowiązującym prawie miejscowym,

 2. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2 Wręczenie zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza Gminy i Radnych Rady Miejskiej.

 

Pani Magdalena Małgorzata Owsiana Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju złożyła gratulacje i życzenia Panu Pawłowi Pernalowi wybranemu na Burmistrza Gminy oraz Radnym Rady Miejskiej wybranych w wyborach 21 listopada 2010r. na kolejną kadencję. Wręczyła zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej stwierdzające, że Pan Paweł Pernal został wybrany na Burmistrza Gminy oraz zaświadczenia stwierdzające wybór Radnych do Rady Miejskiej: w okręgu wyborczym Nr 1 Pan Rajmund Boczar, Pani Dorota Świstak, Pan Krukar Stanisław, w okręgu wyborczym Nr 2 : Pan Kuliga Andrzej, Pan Kazimierz Kuziemka, Pan Józefowicz Krzysztof, w okręgu wyborczym nr 3 : Pan Szajna Kazimierz, Pan Niemczyk Waldemar, Pan Bogusław Dmytrak, w okręgu wyborczym Nr 4 Pan Drozd Stanisław i w okręgu wyborczym nr 5: Bień Łukasz, Pani Pernal Barbara, Pani Wołtosz Anna Pan Jan Zając i Pan Stanisław Zając.

 

Ad. 3 . Ślubowanie Radnych

Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Radnych, Pan Stanisław Krukar poinformował o sposobie złożenia ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania Radnych –

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Wyczytani kolejno Radni zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do protokołu złożyli ślubowanie. Każdy Radny w pozycji stojącej, wypowiedział słowo „ślubuję”. Dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady.

Pan Stanisław Krukar prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Zgłoszono następujących kandydatów: Pana Dmytraka Bogusława i Pana Stanisława Krukara. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej :

Pan Jan Zając, Pan Waldemar Niemczyk, Pani Barbara Pernal, Pan Rajmund Boczar, Pan Andrzej Kuliga. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W wyniku głosowania, głosujących 15, za 15. Komisja została jednogłośnie wybrana.

Pan Stanisław Krukar ogłosił kilkuminutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji. Komisja dokonała wyboru Przewodniczącego i po przerwie przystąpiła do pracy. Komisja rozdała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie. Pan Jan Zając Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował Radę o wynikach głosowania – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania przedstawia się następująco: Pan Radny Bogusław Dmytrak otrzymał 10 głosów, a Pan Stanisław Krukar otrzymał 4 głosy.

Zgodnie z wynikami głosowania Pan Stanisław Krukar poddał pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie wyboru Pana Bogusława Dmytraka na Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu głosujących 15 za 15. Uchwała została jednogłośnie podjęta.

 

Ad. 5 Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.

Pan Bogusław Dmytrak podziękował Radnym za dokonany wybór. Przejął prowadzenie obrad sesji.

Odczytał porządek obrad i kontynuował obrady od pkt 6.

 

Ad. 6 Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. Zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Wniosek został przyjęty w głosowaniu 15 za.

Na Wiceprzewodniczących Rady zgłoszono następujące kandydatury: Kandydaturę Pani Anny Wołtosz – Pani Anna Wołtosz oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie, Pana Krzysztofa Józefowicza, oraz Pana Stanisława Drozda. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zamknął listę zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczących Radnych.

Po czym Komisja przystąpiła do pracy, Przewodniczący Rady poinformował Radę o sposobie głosowania. Przygotowano karty do głosowania i Komisja przeprowadziła tajne głosowanie. Przewodniczący Komisji Pan Jan Zając odczytał protokół, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania:

Pan Stanisław Drozd otrzymał 12 głosów, Pani Anna Wołtosz otrzymała 11 głosów oraz Pan Krzysztof Józefowicz otrzymał 3 głosy.

Przewodniczący Rady zgodnie z ustalonymi wynikami, poddał pod głosowanie podjecie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Na Wiceprzewodniczących Rady wybiera się :

1. Pana Stanisława Drozda i Panią Annę Wołtosz.

W głosowaniu, głosujących: 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

Przewodniczący Rady zaprosił do prezydium wybranych Wiceprzewodniczących Rady.

Ad. 7.

Informacja o stanie finansowym Gminy i obowiązującym prawie miejscowym.

Pan Burmistrz Paweł Pernal złożył gratulacje i życzenia wybranym radnym na VI kadencję podziękował za współpracę Przewodniczącemu Rady poprzedniej kadencji. Poinformował, o stanie finansowym gminy obejmującym okres sprawozdawczy zamknięty, za trzy kwartały br. Zwrócił uwagę na poziom zadłużenia Gminy, który objęty jest limitami określonymi przepisami o finansach publicznych. Zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć 60% dochodów planowanych gminy, a roczne spłaty zadłużenia nie mogą przekraczać i 15% planowanych dochodów Gminy. Poinformował o wysokości zadłużenia Gminy i o wysokości nadwyżki budżetowej.

Pani Sekretarz poinformowała o obowiązującym prawie miejscowym.

 

Na tym posiedzenie sesji zakończono. o godz. 11.00

 

Protokołowała D. Borek Przewodniczący Rady

 

Bogusław Dmytrak