biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2011

 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze­gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

2) rozporządzeniu Ministra Finan­sów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761),

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366),

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zasady (polityki) rachunkowości obowiązujące od dnia 01 stycznia 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.