Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg ofertowy na parking

Przetarg ofertowy na parking

          ZRS-6845/3/11/ak                                                      Iwonicz-Zdrój 2011.02.03 r.
 
 
 
BURMISTRZ   GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
ogłasza
 
 
przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę części działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 839, o powierzchni dzierżawy 500m2, położonej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionej w księdze wieczystej pod numerem KS1K/00063986/7.
            Przedmiot dzierżawy przeznaczony został pod prowadzenie działalności usługowej w zakresie dozoru mienia – całodobowy parking strzeżony pojazdów samochodowych. Oprócz ograniczenia w zakresie prowadzonej działalności ogłaszający przetarg zastrzega prawo do przejazdu pojazdów służbowych i prywatnych pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, którego baza jest zlokalizowana za terenem utwardzonym działki nr 839 oraz wydzielenia 10 metrowego pasa od ogrodzenia bazy z możliwością parkowania i postoju tych pojazdów.
            Oferta na dzierżawę parkingu powinna zawierać:
1)     imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2)     datę sporządzenia oferty,
3)     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4)     oferowaną cenę brutto za dzierżawę gruntu i sposób jej zapłaty,
5)     tabelę opłat parkingowych oraz propozycję wzrostu opłat w kolejnych latach – stawki godzinowe, dzienne i tygodniowe,
6)     proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w godz. od 730 do 1430, najpóźniej w dniu 4 marca 2011 roku. Wysokość wadium ustalona została w kwocie 80,00 zł.  
            Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg pisemny na parking strzeżony w Iwoniczu-Zdroju” należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju do godz. 1000 w dniu 7 marca 2011 roku. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w części jawnej przetargu  w dniu 8 marca 2011 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. nr 203. 
     
      Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu:
1.  Działka utwardzona (podłoże bitumiczne), ogrodzona z trzech stron z bramą  wjazdową od strony Alei Słonecznej, bez przyłączy instalacji technicznych,         możliwość wykonania przyłącza elektrycznego po uzgodnieniach z       Zakładem Energetycznym w Krośnie.
2.   Droga konieczna o szerokości 4m oraz 10 miejsc postojowych przed           ogrodzeniem bazy Zakładu Gospodarki      Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju       wyłączone z przedmiotu dzierżawy.
3.   Gmina nie jest właścicielem obiektu tymczasowego zlokalizowanego na  działce a wykorzystywanego przez poprzedniego dzierżawcę.
4.  Przeznaczenie działki – usługi parkingowe całodobowe, strzeżone.
5.  Minimalna wysokość czynszu dzierżawy – 400,00 zł/miesięcznie brutto.
6.   Aktualizacja czynszu będzie dokonywana jeden raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszanych przez Prezesa GUS.
7.   Pozostałe obciążenia z tytułu dzierżawy – opłaty i podatki lokalne naliczane                                                                                  wg obowiązujących przepisów.
8.   Okres dzierżawy – do 28.07.2020 roku.
9.  Dopuszcza się możliwość prowadzenia także innej działalności gospodarczej oprócz parkingowej na bazie obiektów dzierżawcy np. drobna sprzedaż detaliczna czy usługi gastronomiczne w przypadku spełnienia odpowiednich warunków sanitarnych w tym zakresie. Prowadzenie usług przez osoby trzecie wymaga zgody wydzierżawiającego.
 10. Lokalizacja obiektów do obsługi parkingu lub do działalności handlowej jest możliwa po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu ds. budowlanych.
 11.   Wysokość wymaganego wadium – 20% minimalnego czynszu dzierżawy.
 12.   Ogłaszający przetarg ustanawia kaucję zabezpieczającą w wysokości 300% oferowanej stawki czynszu dzierżawnego, płatnej na konto właściciela gruntu w dniu podpisania umowy dzierżawy. Kaucja ustanawia się na pokrycie należności z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki, przysługujących wydzierżawiającemu. Szczegółowe warunki dotyczące ustanowionej kaucji zawiera projekt umowy. 
           
         Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. Nr 203 lub telefonicznie pod nr 0 13-43-50-212 wew. 124 w godzinach pracy urzędu. Uprawnionym do udzielania informacji o przedmiocie dzierżawy jest Pan Andrzej Kaleta.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Warunki dzierżawy zostały określone w projekcie umowy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203.
           
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty lub jego odwołania. Informacja o wynikach przetargu lub jego odwołaniu zostanie podana  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
 
 
 
                                                                                                  Burmistrz Gminy
                                                                                                    Paweł Pernal