biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku ooś dla przedsięwzięcia zmiana koncesji

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku ooś dla przedsięwzięcia zmiana koncesji

ZRS-I.7624/5/10/11                                                              Iwonicz-Zdrój 2011.02.07. 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N IE
 
 
            Działająca na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z póżn.zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227)
 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
 
informuję, że w związku z wnioskiem „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. w Iwoniczu-Zdroju Al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu koncesji nr 33/92 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża w obrębie obszaru górniczego „Iwonicz”, obejmującego swym zasięgiem tereny położone w Gminie Iwonicz-Zdrój, Gminie Dukla i Gminie Rymanów,
 
w dniu 7 lutego 2011 roku
 
zostało wydane postanowienie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu koncesji nr 33/92 z dnia 23 września 1992 roku na eksploatację wód leczniczych ze złóż w obszarze górniczym „Iwonicz”.
.
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem oraz w Urzędach Gmin, na terenie których będzie realizowane. Dodatkowo informacja o wydaniu postanowienie została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
            Zgodnie z art. 10 Kpa strony postępowania maja prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 700 do 1500 oraz w Urzędach Gmin, na terenie których będzie realizowane przedsięwzięcie.
             
 
 
 
Burmistrz Gminy
                                                                                                                                                                                            Paweł Pernal