biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie-zakończenie postępowania ooś.

Obwieszczenie-zakończenie postępowania ooś.

ZRS-I.7624/5/10/11                                                             Iwonicz-Zdrój 2011.02.10.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
 
 
            Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art.10 § 1 i art. 49 Kpa
 
 
zawiadamiam, że
 
 
zakończone zostało postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu koncesji górniczej nr 33/92 z dnia 23 września 1992 roku na eksploatację wód leczniczych ze złóż w obszarze górniczym „Iwonicz”, zlokalizowanym na terenie Gmin: Iwonicz-Zdrój, Dukla i Rymanów.
            W wyniku przeprowadzonego postępowania zebrane zostały materiały i dowody, w tym wymagana przepisami opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, które pozwoliły ustalić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
            Działając na podstawie art. 10 § 1 KPA uprzejmie informuję, że przed wydaniem ostatecznej decyzji, istnieje możliwość zapoznanie się z aktami sprawy oraz składanie uwag, żądań lub zastrzeżeń. Zapoznanie z aktami sprawy może nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203, w godzinach 800 – 1400. Po w/wym. terminie organ gminy wyda decyzję o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnej do ubiegania się o przedłużenie koncesji górniczej.  
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Gminy
                                                                                                                      Paweł Pernal
 
 
 
 
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój, w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.