Strona głównabiuletynOchrona środowiskaObwieszczenie – decyzja OOŚ Rewitalizacja Iwonicza-Zdroju

Obwieszczenie – decyzja OOŚ Rewitalizacja Iwonicza-Zdroju

ZRS-I.7624/7/10/11                                                               Iwonicz-Zdrój 2011.02.14.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
 
 
            Działając na podstawie 21 ust.1 i ust.2, pkt 10, art. 33, art.38 w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kpa
 
 
zawiadamiam, że
 
 
w dniu 14 lutego 2011 roku została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”
            Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 8 listopada 2011 roku na wniosek  Gminy Iwonicz-Zdrój z/s w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28. Zgodnie z uzyskanymi opiniami oraz ogólną charakterystyką przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej tut. Urzędu.
           Równocześnie Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wydaną decyzją oraz aktami sprawy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia.  Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju pok. nr 203 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 700  do godz.1500, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
 
           
 
Burmistrz Gminy
Paweł Pernal
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój i w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.