biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Powołanie Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Zarządzenie Nr 134/2010

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

 

z a r z ą d z a m,

co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Zespół projektowy, zwany dalej „ Zespołem” w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”, w składzie:

 1. Bartłomiej Kucza – Kierownik projektu,

   

 2. Małgorzata Zięba – Specjalista ds. rozliczania projektu,

   

 3. Piotr Woźniak – Koordynator zadaniowy,

   

 4. Tomasz Rzeszut – Koordynator zadaniowy,

   

 5. Jacek Rygiel – Koordynator zadaniowy,

   

 6. Dorota Kilar – Koordynator zadaniowy.

   

 

§ 2

 

1. Pracami Zespołu kieruje Kierownik projektu.

2. Zadaniem Zespołu jest realizacja projektu, o którym mowa w § 1 i podejmowanie

wszelkich działań zgodnie z harmonogramem jego realizacji oraz wytycznymi

Instytucji Wdrażającej.

 

§ 3

 

Zespół rozpoczyna prace z dniem 1 stycznia 2011 roku i zakończy je z chwilą zakończenia wszystkich działań projektowych.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.