Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyLista rodzajów przesyłek nie otwieranych przez Biuro Obsługi Mieszkańców

Lista rodzajów przesyłek nie otwieranych przez Biuro Obsługi Mieszkańców

Zarządzenie Nr 4/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz- Zdrój
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie: lista rodzajów przesyłek nie otwieranych przez Biuro Obsługi Mieszkańców

Działając w oparciu o § 16 ust.2 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67) – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza co następuję:
§ 1
Określam listę przesyłek wpływających, które nie podlegają otwarciu w Biurze Obsługi Mieszkania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, do takich przesyłek należy zaliczyć:
1.wszelkie przesyłki adresowane imienne, przesyłki takie bez otwierania są przekazywane adresatowi,
2.przesyłki z adnotacją „tajne”, „nie otwierać”, „poufne” itp.,
3.oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne lub oferty w innych postępowaniach przetargowych lub konkursowych.
§ 2
Zarządzenie wchodzi życie z dniem podjęcia.