biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

ZARZĄDZENIE NR 8/2011

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

Z DNIA 10 LUTEGO 2011 ROKU

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2011 roku”.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28

 

§ 3

1.Powołać komisję konkursową w składzie:

  1. Pan Wiesław Polek – Przewodniczący

  2. Pani Dorota Kilar – Członek

  3. Pani Anna Gościńska – Członek

2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.