Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyOkreślenie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu spraw

Określenie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu spraw

Zarządzenie Nr 1/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz- Zdrój
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie: określenia systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i dokumentowania przebiegu spraw

Działając w oparciu o § 1 ust.3 instrukcji w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67) – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza co następuję:

§ 1

Ustala się, że podstawowym sposobem wykonywania czynności kancelaryjnych oraz podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawa w Urzędzie Gminy w Iwonicz- Zdrój jest system tradycyjny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.