biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

UCHWAŁA Nr V /28/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1)warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;
2)cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Iwonicz-Zdrój zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;
2)klubie sportowym – należy przez to rozumieć podmiot, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póżn. zm.), który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży ofertę o udzielenie dotacji na projekt, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
3)projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;
4)umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Iwonicz-Zdrój a klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina Iwonicz-Zdrój zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Iwonicz-Zdrój obejmuje:
1)poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
2)upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na pokrycie:
1)wydatków na realizację programów szkolenia sportowego;
2)wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;
3)kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;
4)kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5)wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6)wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;
7)wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
2)transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
3)zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby
w nim zrzeszone;
4)zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.
3. Formą wypłaty z budżetu Gminy dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być przekazanie klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu po zawarciu umowy.
4. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie.
Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji
§ 5. 1. Wybór oferty, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój, dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert.
2. Organem przyznającym dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
3. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym określa:
1) przedmiot zgłaszanych projektów;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego
konkursu projektów oraz tryb i formę wypłaty dotacji;
3) termin realizacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada roku, w którym udzielono
wnioskowaną dotację;
4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim
przedsięwzięcie oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;
5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji;
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28.
5. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji na realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Wniosek powinien zawiera wszystkie informacje i dokumenty wskazane przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w treści formularza i ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4.
8. Za datę złożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień wpływu do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.
9. Przy wyborze ofert otrzymujących dotacje, uwzględnia się w szczególności:
1) dopełnienie wymagań formalnych;
2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów;
4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)
w związku z zakresem rzeczowym projektu;
5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy;
6) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych niż budżet Gminy Iwonicz-Zdrój źródeł na realizację projektu;
7) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy
Iwonicz-Zdrój, w tym rzetelność i sposób rozliczania;
10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków;
2) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury
wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie
można było wcześniej przewidzieć;
§ 6. 1. Konkurs ofert opiniuje Komisja Konkursowa, powołana w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
2. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój w drodze Zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
3. Zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia.
§ 7. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28.

Rozdział 4.
Umowa o dotację
§ 8. 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zawiera umowę o (na) realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
2. Integralnym elementem umowy jest załączona do niej oferta realizacji przedsięwzięcia, która została wybrana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
3. Dotację przekazuje się w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie. Termin i sposób przekazania dotacji (jednorazowo lub w transzach) określa umowa.
4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizacje projektu na cele inne niż określone w umowie.
5. W treści umowy dotacji dotyczącej dofinansowania części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.
6. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o jej zakresie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
7. Rozliczenie dotacji z wykonania projektu określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Gmina Iwonicz-Zdrój może żądać częściowych rozliczeń dotacji z wykonywania projektu.
Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 9. 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój może kontrolować realizację projektu.
2. Zakres kontroli obejmuje :
1) stan realizacji zadania;
2) efektywność i rzetelność jego wykonania;
3) poprawność wykorzystania środków z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój;
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – rachunkowej w zakresie wykorzystania środków
dotacji z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się klub sportowy wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzenia.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój.
6. Na podstawie protokołu kontroli Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji – kieruje do klubu sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. W przypadku gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój, w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ustawie o której mowa w § 2 pkt 1.
Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji
§ 10. 1. W terminie określonym w umowie, klub sportowy rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu, a także składa sprawozdanie.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą na adres Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28 w terminie określonym w umowie.
4. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.
5. W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.
6. O rozliczeniu dotacji Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój powiadamia klub sportowy pisemnie.
Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXIII/200/04 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik