Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji

Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9/2011
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
Z DNIA 10 LUTEGO ROKU

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój w składzie:
1. Pani Anna Gościńska – Przewodnicząca Komisji
2. Pani Halina Baran – Członek Komisji
3. Pani Iwona Wójcik – Druciak – Członek Komisji
4. Pan Stanisław Jakieła – Członek Komisji
5. Pan Jan Szul – Członek Komisji
6. Pan Zbigniew Zima – Członek Komisji
7. Pan Łukasz Aszklar – Członek Komisji
8. Pan Waldemar Kołodka – Członek Komisji
9. Pan Bartłomiej Stanisz – Członek Komisji

§ 2

Zasady i tryb pracy Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 123/2008 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 lutego 2011 roku
Zasady i tryb pracy Komisji.

1. Zadania Komisji obejmują:
1)przygotowywanie harmonogramu działań zgodnych z zadaniami określonymi w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiących podstawę Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2)wydawanie opinii, o których mowa w art. 18 ust. 3a ustawy,
3)prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4)podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a w szczególności:
przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków o objęcie leczeniem odwykowym,
przeprowadzanie rozmów i przesłuchań świadków w sprawach osób nadużywających alkoholu,
kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
wskazanie rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego, osobom uzależnionym od alkoholu,
współdziałanie z zakładami lecznictwa odwykowego oraz placówkami służby zdrowia, w zakresie ułatwiania dostępności leczenia dobrowolnego, oraz pomocy dla osób poddających się leczeniu,
kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2. Organizacja pracy komisji.
1. Posiedzenia komisji odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności przynajmniej połowy liczby członków.
3. O przeprowadzeniu rozmów i przesłuchań świadków w sprawach osób nadużywających alkoholu
Komisja rozstrzyga w składzie, co najmniej połowy liczby członków.
4. Przewodniczący komisji może zapraszać do udziału w pracach komisji osoby nie będące jej
członkami.
5. W sprawach będących przedmiotem posiedzeń komisja rozstrzyga w szczególności w formie
opinii lub wniosków.
6. W celu realizacji swych zadań komisja może zażądać udzielenia informacji dotyczących osób
nadużywających alkoholu, w szczególności od jednostek policji, izby wytrzeźwień oraz zakładów
pracy.
7.Obsługę biurową komisji zapewnia pracownik gminy, który pełni funkcję sekretarza komisji , a do jego zadań należy w szczególności:
prowadzenie dokumentacji pracy komisji i obsługa korespondencji,
przygotowywanie posiedzeń komisji i obsługa,
przygotowywanie wniosków, opinii i innych materiałów na posiedzenia komisji,
sporządzanie sprawozdań.

3.Do zadań członków komisji należy:
– udział w posiedzeniach komisji,
– aktywne uczestnictwo w pracy komisji, polegające na wykonywaniu wyżej określonych zadań,
– członkowie komisji nie posiadający odpowiednich kwalifikacji mają obowiązek odbycia
przeszkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4.Tryb rozpatrywania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój:

1)Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się 1 raz w miesiącu. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne.
2)W siedzibie Urzędu Gminy: tj. referacie oświaty, kadr i spraw społecznych można uzyskać
informacje na temat ilości wolnych punktów na sprzedaż napojów alkoholowych oraz terminy
ważności wydanych zezwoleń.
3) W przypadku większej liczby wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych niż liczba punktów sprzedaży określona przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się następujące kryteria:
– data wpływu wniosku – pierwszeństwo posiadają wnioski z wcześniejszą data wpływu,
– zasada jeden przedsiębiorca – jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
– w przypadku takiej samej oceny dokonanej dla 2 przedsiębiorców( gdy tylko jeden punkt wolny),
wyboru dokonuje Burmistrz Gminy,
– brak negatywnych wyników kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policję czy inne uprawnione organa,
4)W stosunku do podmiotów prowadzących aktualnie sprzedaż napojów alkoholowych obowiązuje
taka sama procedura składania i rozpatrywania wniosków.
5)Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane w oparciu o wnioski przedsiębiorców
już prowadzących działalność w tym zakresie ( w danym punkcie) – w ramach tzw. „kontynuacji”
mogą być wydawane w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia niezależnie od ilości złożonych
wniosków.
Dotyczy to przedsiębiorców, którzy dotychczasową swoją działalnością dają gwarancję
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kryteria wymienione w punkcie 3 dla tych przedsiębiorców nie mają zastosowania.