Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 13/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 21.02. 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Na podstawie art. 21 ust. 1-3 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1

Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz Zdrój”.

w składzie:
1. Pan Bartosz Kucza – Przewodniczący
2. Pan Jacek Rygiel – Sekretarz
3. Pan Piotr Woźniak – Członek

§ 2

Do zadań komisji przetargowej należy:

1) przygotowanie postępowania w tym SIWZ,
2) przeprowadzenie postępowania,
3) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
4) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
6) sporządzenie protokołu postępowania.

§3

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 13/2011
z dnia 21.02.2011 r.

Regulamin pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz Zdrój”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 

Ustala się Regulamin pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz Zdrój”

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,
2.komisji – należy przez to rozumieć komisję przetargową do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym,
3.ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.),
4.zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Iwonicz – Zdrój.

II ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

§ 3

1.Komisja może wykonywać czynności związane z przeprowadzeniem zamówienia przy obecności większości jej składu ale nie mniej niż 3 osób, w tym przewodniczącego.
2.W razie nieobecności na posiedzeniu komisji sekretarza komisji, kierownik zamawiającego funkcję sekretarza powierza jednemu z członków komisji.
3.Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga specjalnych wiadomości, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji, może powołać biegłych.

§ 4

1.Przewodniczący komisji wyłącza z prac komisji członka komisji, jeżeli:
a)ubiega się o udzielenie zamówienia,
b)pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c)przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udziale zamówienia,
d)pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
e)został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2.Członkowie komisji wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3.O wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji informuje kierownika zamawiającego.
4.Wobec przewodniczącego komisji wyłączeń dokonuje kierownik zamawiającego.
5.W miejsce wyłączonego członka komisji kierownik zamawiającego może powołać nowego.

§ 5

Zadania poszczególnych członków komisji:
1.Do zadań przewodniczącego komisji należy prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą a w szczególności:
a)odbieranie od członków komisji oświadczeń, o których mowa w §4 ust.2,
b)wyłączanie członków komisji podlegających wyłączeniu,
c)informowanie o wyłączeniach kierownika zamawiającego,
d)wyznaczanie terminów posiedzeń komisji,
e)prowadzenie posiedzeń komisji,
f)podział prac między członków komisji,
g)nadzorowanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji,
h)informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji,
i)wnioskowanie do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego.
2.Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności prowadzenie całej dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z aktami prawa.

III TRYB PRACY KOMISJI
§ 6

Komisja w szczególności:
a)przygotowuje postępowanie w tym SIWZ,
b)przeprowadza postępowanie,
c)dokonuje otwarcia ofert,
d)bada czy wykonawca biorący udział w postępowaniu nie podlega wykluczeniu,
e)bada oferty wykonawców niewykluczonych,
f)ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu,
g)dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej i przedkłada ją kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia lub występuje z wnioskiem do kierownika zamawiającego o unieważnienia postępowania, jeżeli zaistniały okoliczności przewidziane w ustawie,
h)zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
i)przyjmuje i analizuje wniesione odwołania, przygotowuje projekty odpowiedzi oraz przedkłada je kierownikowi zamawiającego do akceptacji.

§ 7

1.Oferty składane są przez wykonawców w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
2.Złożona w Biurze Obsługi Mieszkańca oferta zostanie opieczętowana pieczątką wpływu z datą i godziną złożenia i bez otwierania zostanie przekazana sekretarzowi komisji.
3.Publiczne otwarcie ofert odbywa się w miejscu, dniu i godzinie podanej w ogłoszeniu w kolejności ich złożenia.

§ 8

Komisja ze swoich czynności sporządza protokół zgodnie z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 9

Komisja przetargowa kończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.