Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 21 stycznia 2011r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska postanawia:
§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2011–2014 zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 3
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2
§ 4
1.Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały w następujących kwotach:
Rok 2012 do kwoty –1 421 160,65zł
Rok 2013 do kwoty – 6 383 455,17zł
2. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 800 000 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 800 000 zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7
Traci moc uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2014.

Załączniki