biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUdzielenie pomocy materialnej pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Udzielenie pomocy materialnej pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 5/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 07.03.2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy materialnej pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ , art. 8 i 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz. U. z 1996r Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami / oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

zarządzam co następuje:

§1

Przyznaję pomoc materialną pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iwoniczu Zdroju na podstawie złożonych wniosków o dochodach za miesiąc luty 2011r.

§2

Ustalam maksymalne kwoty pomocy udzielonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych osobom uprawnionym w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§3

Pracownicy otrzymują świadczenia pieniężne w określonej kwocie na konto bankowe lub w Kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju do dnia 31 marca 2011 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.