biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2011

Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 18 lutego 2011 roku

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Dz 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 poz. 850), § 3 zarządzenia Nr 329/09 Wojewody Podkarpackiego-Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej województwa podkarpackiego w 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Krośnieńskiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu krośnieńskiego w 2011 roku,

zarządza się co następuje :

§ 1.

1.Ustala się „ Wytyczne Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2011 roku „ – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, które określają podstawowe założenia i kierunki działania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2011 roku.
2.Ustala się „ Kalendarzowy Plan Działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku „ – stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym Planie Działania w zakresie Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Gminy wszystkich wykonawców i współwykonawców.

§ 3.

Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY
IWONICZ – ZDRÓJ

Paweł Pernal