Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie wzorów druków do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

Ustalenie wzorów druków do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 14/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów druków do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) § 33-35 Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój przyjętego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.,

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Ustalam wzory druków do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdój jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1.Wzór zgłoszenia kandydata na członka Zarządu – załącznik nr 1,
2.Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej -załącznik nr 2,
3.Wzór karty do głosowania na członka Zarządu – załącznik nr 3,
4.Wzór protokołu z przeprowadzonych na członków Zarządu – załącznik nr 4,
5.Wzór protokołu z przeprowadzonego losowania – załącznik nr 5,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki