Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUstalenie wzoru spisu spraw i opisu teczki aktowej oraz symboli prowadzących sprawy

Ustalenie wzoru spisu spraw i opisu teczki aktowej oraz symboli prowadzących sprawy

Zarządzenie Nr 3/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz- Zdrój
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie: ustalenie wzoru spisu spraw i opisu teczki aktowej oraz symboli prowadzących sprawy

Działając w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz § 5 ust.8, § 53 ust.1 i § 62 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67 – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza co następuję:
§ 1
Ustalam wzór spisu spraw do stosowania w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój. Wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2
Ustalam wzór opisu teczki aktowej do stosowania w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój. Wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 3
Symbolem komórki organizacyjnej jest symbol przypisany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój dla danego kierownika referatu lub samodzielnego stanowiska pracy.
§ 4
Każdy z pracowników, z wyłączaniem kierowników referatów oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, stosuje w oznaczeniu pisma również symbol prowadzącego sprawę wg zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67). Symbol prowadzącego sprawę składa się z oznaczenia stanowiska pracownika w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, a w przypadku stanowisk wieloosobowych do oznaczenia stanowiska pracownika w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój dodaje się oznaczenie liczbowe.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływając do Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój od dnia 1 stycznia 2011 r.

Załącznik