biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUustalenie wzorów druków do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Uustalenie wzorów druków do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 11/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 18 lutego 2011r.

 

 

 

w sprawie ustalenia wzorów druków do przeprowadzenia wyborów
Sołtysów i Rad Sołeckich.

 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) § 35 – 38 Statutów Sołectw Iwonicz, Lubatowa
i Lubatówka przyjętych uchwałami Nr VII/52/07, Nr VII/53/07 i Nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§

Ustalam wzory druków do przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich
jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

 

  1. Wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa – załącznik nr 1,

  2. Wzór zgłoszenia kandydata do Rady Sołeckiej – załącznik nr 2,

  3. Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej -załącznik nr 3,

  4. Wzór karty do głosowania na sołtysa – załącznik nr 4,

  5. Wzór karty do głosowania do Rady Sołeckiej – załącznik nr 5,

  6. Wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów Sołtysa – załącznik nr 6,

  7. Wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów Rady Sołeckiej – załącznik nr 7,

  8. Wzór protokołu z przeprowadzonego losowania – załącznik nr 8,

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki