biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr V /23/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działki położonej w Lubatowej Nr 2466/2
o pow. 0. 00 05 ha , pod drogę dojazdową, stanowiącą własność osoby fizycznej.

§ 2
Zakres nabycia działki określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Nabycie działki, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.