Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr V /24/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Iwoniczu Nr 4853/17 o pow. 62 m2, Nr 4853/19 o pow. 122 m2 pod drogę dojazdową, stanowiących własność osób fizycznych.

§ 2

Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.