Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr V /25/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Lubatowej Nr 594/4 o pow. 80 m2, Nr 594/6 o pow. 29 m2, Nr 595/2 o pow. 120 m2 , Nr 597/2 o pow. 205 m2 , Nr 598/2 o pow. 19 m2, Nr 599/2 o pow. 78 m2, Nr 600/2 o pow. 77 m2, Nr 601/2 o pow. 95 m2, Nr 602/2 o pow. 84 m2, Nr 602/3 o pow. 5 m2 , Nr 603/2 o pow. 80 m2, pod drogę dojazdową, stanowiących własność osób fizycznych.

§ 2
Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.